Blogpost – Έναρξη διαδικτυακού σεμιναρίου | Blogpost – Webinar launching

Αγαπητοί φίλοι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την έναρξη του Webinar Building Better !

Το Building Better Webinar είναι μια ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση που αποτελείται από 4 Ενότητες,  και απευθύνεται σε εκπροσώπους της νεολαίας, σε διαμορφωτές πολιτικής και σε εκπροσώπους των τεχνών, του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με στόχο την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας και τη συμμετοχή των νέων στον πολιτισμό, την τέχνη και στα δρόμενα των τοπικών τους κοινοτήτων.

Οι εργαζόμενοι στη νεολαία, οι καλλιτέχνες, οι εκπρόσωποι του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαθέτουν γνώσεις, εργαλεία και μεθόδους για την εξεύρεση δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων σε νέες προκλήσεις που έχει φέρει η πανδημία Covid-19 και ως εκ τούτου, βελτιώνουν την ποιότητα των συστημάτων υποστήριξης για τη νεολαία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Webinar Building Better είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες. Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ιταλικά. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το εκπληκτικό ταξίδι !

Η ενότητα 1 παρέχει θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το τι είναι ευημερία και πώς οι τέχνες και ο πολιτισμός μπορούν να συμβάλλουν στην ευημερία των νέων, αναφερόμενη σε διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους για την ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Η ενότητα 2 προσφέρει εργαλεία και πρακτικές για τη διατομεακή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων με στόχο την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Η Ενότητα 3 επικεντρώνεται σε καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως συμμετοχή τους.

Η Ενότητα 4 προτείνει τρόπους συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών χώρων.

Dear friends, we are very excited to announce the launch of the Building Better Webinar!

The Building Better Webinar is an asynchronous online training consisting of 4 Modules that address representatives of the youth, civic participation, arts, cultural and creative sectors with the aim of reinforcing cross-sectoral cooperation and thus involving young people in the cultural, art, and civic life of their local communities. Youth workers, artists, representatives of the cultural and creative sectors, and policymakers are provided with knowledge, tools, and methods to find creative and innovative solutions to new challenges that the Covid-19 pandemic has brought and therefore, improve the quality of support systems for the youth on a local, national and European level. The Building Better Webinar is available in four languages; English, German, Greek, and Italian. Join us on this amazing journey!

Module 1 provides theoretical knowledge on what well-being is and how arts and culture can contribute to the well-being of young people, referring to different approaches and methods for encouraging young people to participate in cultural and art activities.

Module 2 offers tools and practices for the cross-sectoral cooperation between different actors with the aim of supporting young people’s active participation in the cultural and creative sectors.

Module 3 is focused on innovative methods and tools to support young people and young people with fewer opportunities to overcome barriers regarding their remote participation.

Module 4 proposes ways to engage young people in cultural and art activities through social media and online spaces.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1 – Στην Ελλάδα για εκπαίδευση σε θέματα Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Erasmus+ KA1 VET, εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση ως φορέας αποστολής, ώστε να εκπαιδευτούν υπηρεσιακοί παράγοντες στο Ηράκλειο Κρήτης στην Ελλάδα, με ενδιάμεσο φορέα υποδοχής την Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε σχέση με τα θέματα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό €5,950.-

Οι δράσεις της κινητικότητας θα οργανωθούν σε φορείς από την Κρήτης και θα περιλαμβάνουν  3 ημέρες ενδυνάμωσης ικανοτήτων μέσω παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) με σκοπό την ενημέρωση και παρουσίαση καλών πρακτικών στον περιβαλλοντικό τομέα Δήμων και Κοινοτήτων με έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Η διάρθρωση της παρακολούθησης εργασίας θα είναι ως εξής:

1η μέρα: Ενημέρωση για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Στόχους και στόχους για Ευρωπαϊκή Κλιματική Ουδετερότητα. Παρουσίαση δράσεων και καλών πρακτικών από φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης για: Αστική Κινητικότητα, Κομποστοποίηση Τροφίμων, Παρουσίαση των Ενεργειακών Κοινοτήτων Κρήτης, Παρουσίαση Δράσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων – Διαλογή στην Πηγή, δράσεις Ηλεκτροκίνησης με νέες τεχνολογίες, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενεργειακή απόδοση δημοτικών κτηρίων.

2η μέρα: Παρουσίαση δράσεων και καλών πρακτικών από φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης για (συνέχεια από την πρώτη μέρα): Τοπικές δράσεις μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων Καλές Πρακτικές και Ενδεικνυόμενες Δράσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα δημοτικά κτήρια, σχεδιασμό σύγχρονων πόλεων μέσω βιοκλιματικού πολεοδομικού σχεδιασμού, μεγιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης δημοτικών και κοινοτικών κτηρίων. Παρουσίαση περιβαλλοντικών χρηματοδοτικών εργαλείων απευθυνόμενα σε δήμους και κοινότητες και παρουσίαση τρόπων δικτύωσης με άλλους φορείς του εξωτερικού για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προτάσεων.

3η μέρα: Επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Επίσκεψη στον ΕΣΔΑΚ Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης) και στο Κέντρο Ανακύκλωσης (παρουσίαση Μονάδας βιοξήρανσης), Παρουσίαση των «Πράσινων Σημείων» των Δήμων, παρουσίαση του ΚΑΕΣΔΙΠ (Κέντρο ανακύκλωσης, εκπαίδευσης διαλογής στην πηγή) του Δήμου Ηρακλείου και επίσκεψη σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για κοινότητες με καινοτόμες compact τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα GreenTrain, θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα σε θέματα Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και θα συνεισφέρει θετικά στη προσπάθεια εξωστρέφειας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

«Building Better»

Erasmus+ και στο οποίο συμμετέχει η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο είναι τώρα διαθέσιμο και επισυνάπτεται στα αγγλικά και ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης και την σελίδα του έργου μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://building-better.eu/

 

Στρατηγικό πλάνο για ενσωμάτωση των νέων στην Κύπρο 2020 (Strategy plan for Youth Inclusion in Cyprus 2020)

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Ευρωπαϊκό έργο Building Better

 

 

Έργο: 2020-1-DE04-KA227-YOU-020835 – Building Better Online Action for Youth and the Creative and Cultural Sectors

Ακρώνυμο: Building Better

Διάρκεια: 01/06/2021 – 31/05/2023

Εταίροι:

 1. JUGEND-& KULTURPROJEKT EV
 2. G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED
 3. ANELIXIS DEVELOPMENT CONSULTANTS SA
 4. Cyprus Academy of Local Government
 5. I-SIMMETECHO
 6. SHARING EUROPE

Περιγραφή του έργου:

Το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού (Covid-19) έχει βυθίσει όλες τις χώρες σε μια άνευ προηγουμένου κρίση, αφήνοντας όλους να αντιμετωπίσουν τη νέα κανονικότητα. Δύο από τους περισσότερο επηρεασμένους τομείς είναι ο τομέας της νεολαίας και ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας (CCS). Ο ΟΟΣΑ, το Eurofound, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και η Κροατική Προεδρία διεξήγαγαν τέσσερις έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 στη νεολαία. Τα αποτελέσματα των ερευνών αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ότι η νεολαία έχει επηρεαστεί περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα από άλλες ηλικιακές ομάδες, με δυσμενείς αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, την ευημερία και την ψυχική τους υγεία. Έρευνες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, μοναξιάς, έντασης, άγχους, ακόμη και αυτοκτονίας σκέψεις – αυτή η αρνητική τάση είναι ακόμη πιο διαδεδομένη αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από την πανδημία ήταν η νεολαία που παρουσίαζε υψηλότερα αποτελέσματα στην ευημερία από την υπόλοιπη κοινωνία.

Το έργο Building Better περιλαμβάνει οργανώσεις νέων, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τοπικές αρχές στη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιταλία και Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι να ενισχύσει τη διατομεακή συνεργασία με έμφαση στη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και την κοινωνική συμμετοχή των νέων και να υποστηρίξει τους νέους εργαζόμενους, καλλιτέχνες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βρουν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις στις νέες προκλήσεις που έφερε η πανδημία και να βελτιώσουν την ποιότητα των συστημάτων υποστήριξης για τη νεολαία σε τοπικό, εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο έχει ως στόχο:

 • δημιουργία δικτύων και νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων για νέους, των τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής και των παραγόντων της CCS, ενθαρρύνοντας τη διαπολιτισμική δέσμευση και συμμετοχή των νέων ανθρώπους και την άνθηση της δημιουργικότητάς τους μέσω της Εκστρατείας Building Better (IO3) και της Portal of Cooperation (IO2)
 • ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της κουλτούρας και της πολυπολιτισμικότητας μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων Building Better (IO1) που θα περιλαμβάνει εργαλεία μάθησης, πόρους και υλικά
 • επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εργασίας για τη νεολαία και των τοπικών δήμων και αύξηση των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή στον τρόπο με τον οποίο γίνονται δημιουργικά προϊόντα, πολιτιστικά αγαθά, εκδηλώσεις
 • δημιουργία, διαχείριση και διάδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://building-better.eu/

Project is co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union

 

Πρόγραμμα Erasmus+ Έργο «Enhancing Capacities of Youth Policy Makers Across Europe»

 

Έργο: 2017-3-NO02-KA105-001120 – Enhancing Capacities of Youth Policy Makers Across Europe

Ακρώνυμο: Youth Capacity

Διάρκεια: 01/09/2018 – 31/10/2021

Εταίροι:

 1. Unione Montana Alta Langa
 2. KEK TEHNIKES SHOLES EPIMELITIRIOU IRAKLEIOU
 3. Federación de Municipios de la Región de Murcia
 4. Cyprus Academy of Local Government
 5. EURO-NET

Περιγραφή έργου:

Το σχέδιο κοινής έκθεσης 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαίσιου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), αναγνωρίζει 90 εκατομμύρια νέους Ευρωπαίοι ως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης για το μέλλον. Το προσωπικό της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και αν και οι Ευρωπαίοι Νέοι αποκτήσουν περισσότερη εκπαίδευση, δεξιότητες και ικανότητες από πριν, εκτίθενται σε σοβαρές απειλές όπως η αυξημένη ανεργία και η χαμηλή διατήρηση θέσεων εργασίας, η επιδείνωση των συνθηκών ζωής, κοινωνικός αποκλεισμός και εμπόδια για την πολιτική συμμετοχή. Αυτές οι απειλές κράτησαν επίσης πολλούς νέους Ευρωπαίους μακριά από τη συμμετοχή στα κοινά και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Μερικοί νέοι λόγω του διευρυμένου χάσματος μεταξύ αυτών με περισσότερες και εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, είναι συνεχώς αποκλεισμένοι από κοινωνικές και αστικές δραστηριότητες και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αποδέσμευσης και περιθωριοποίησης.

Το έργο «Ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων χάραξης πολιτικής για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη» (Youth Capacity), στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών με επίκεντρο τη νεολαία που θα σχεδιάσει συγκεκριμένα Στρατηγικά Σχέδια για τους νέους, θα προωθήσει την ατζέντα της ΕΕ για τη νεολαία, προώθηση δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη νεολαία, συμμετοχή και ένταξη των νέων.

Εργαζόμενοι από τις συμμετέχουσες Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές θα εκπαιδευτούν για να αναπτύξουν «Soft Skills» προκειμένου να γίνουν καλύτεροι στην εργασία τους σε σχέση με τους νέους. Θα εκπαιδευτούν επίσης σε θέματα ΕΕ, Στρατηγικής για τη Νεολαία, για πιθανές πηγές χρηματοδότησης για έργα για τη νεολαία, για τη νεανική επιχειρηματικότητα και για ευκαιρίες για εθελοντισμό των νέων.

Στόχοι του έργου:

 • Δημιουργία δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών με συγκεκριμένα Στρατηγικά σχέδια, που δείχνουν τη δέσμευσή τους να αφιερώσουν πόρους για τους νέους
 • Να εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία σχετικά με το θεματολόγιο της ΕΕ για τη νεολαία, σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για δραστηριότητες για νέους, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό των νέων και την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία καθώς και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε θέματα μη διάκρισης, ισότητας, ένταξης και του «Κινήματος Χωρίς Ρητορική Μίσους».
 • Να εκπαιδεύσει την υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία Εργαζόμενοι να αναπτύξουν «Soft Skills» για να εκτελέσουν τον ρόλο τους σε σχέση με την νεολαία πιο αποτελεσματικά
 • Να προωθήσει μια κουλτούρα συμμετοχής και δέσμευσης μεταξύ των νέων ώστε να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κοινωνία.

Αποτελέσματα:

 1. Transnational Good Practice Catalogue in Youth Policy Making
 2. Strategy Plans for Youth Inclusion for 2020
 3. Training Curriculum for Youth Policy Makers and Youth Workers from Local or Regional Authorities
 4. Handbook for Trainers of Youth Policy Makers and Youth Workers
 5. Learning Programme: “From Councilor to Youth Councilor”

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://youthcapacity.it/

Πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργων μέσω του συνδέσμου: https://course.youthcapacity.it/

Project is co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union