Όραμα Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Ακαδημία φιλοδοξεί να αποτελέσει, έναν ικανό και αποτελεσματικό υποστηρικτικό μηχανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ετοιμότητα να αναλάβει το έργο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου κεφαλαίου της, αλλά και ένα γενικότερο ρόλο συμβούλου σε πεδία, τα οποία σχετίζονται με τον τρέχοντα αλλά και τον μελλοντικό ρόλο της  τοπικής αυτοδιοίκησης στο δυναμικά εξελισσόμενο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Σκοποί και Στόχοι ίδρυσης

Σκοποί ίδρυσης Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Η ίδρυση και λειτουργία Σχολών Κολλεγίων, Ακαδημιών, Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και γενικά, Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών για την παροχή επαγγελματικής, τεχνικής, εξειδικευμένης και γενικής εκπαίδευσης ανώτερου και ανώτατου επιπέδου σε μαθητές, φοιτητές και σε οποιαδήποτε πρόσωπα έναντι αμοιβής ή δωρεάν.

 • Η παροχή, παράδοση, διεξαγωγή, κατάρτιση και οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συνεδρίων, διασκέψεων, συγκεντρώσεων με σκοπό άμεσο ή έμμεσο την προαγωγή και προώθηση της γενικής, εξειδικευμένης επαγγελματικής, τεχνικής ή άλλως πως εκπαίδευσης.

 • Η προαγωγή και προώθηση της εκπαίδευσης της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας, μέσω της διδασκαλίας και έρευνας προς όφελος των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αιρετών μελών και υπαλλήλων αυτών και γενικά του κοινωνικού συνόλου.

 • Η καλλιέργεια, μετάδοση, διεπιστημονική και εκπαιδευτική ανταλλαγή γνώσεων.

 • Η συνεργασία, συμμετοχή, ανάληψη, προαγωγή και προώθηση από κοινού με άλλες Σχολές, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς πάσης φύσεως εργασιών, έργων και δραστηριοτήτων που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς της εταιρείας.

 • Η ανάληψη εκτύπωσης, εκτέλεσης μελετών, παροχή συμβούλων, εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθοδήγηση, για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετόχων αυτής και τρίτων προσώπων επι προτάσεων, προγραμμάτων, έργων, εργασιών που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και επί πάσης φύσεως συναφών με τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Η μελέτη, εισήγηση, υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, επιμόρφωσης κοινωνικής υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης.

 • Η εκτέλεση και διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων, εργασιών, έργων, υποθέσεων και πράξεων που είναι συμπτωματικές ή συντελεστικές για την εκπλήρωση των πιο πάνων σκοπών της Ακαδημίας.

Στόχοι Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Να αποτελέσει έναν Μηχανισμό Οριζόντιας Υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών και στην παραγωγή θέσεων για τα μείζονα θέματα που την απασχολούν (ενδεικτικά αναφέρονται οι συμπλεγματοποιήσεις, η μηχανογράφηση υπηρεσιών, θέματα εσωτερικής οργάνωσης, τυποποίηση εγγράφων και υπηρεσιών, περιγράμματα θέσεων, καταγραφή αρμοδιοτήτων, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κλπ), επιτυγχάνοντας, ως εκ της φύσεως του, την όσμωση ανάμεσα στην πολύτιμη αυτοδιοικητική αντίληψη κι εμπειρία, την επιστημονική προσέγγιση και την τεχνοκρατική γνώση.

 • Να είναι καθοριστική η συμβολή της Ακαδημίας, όχι μόνον σε θέματα ενημέρωσης, αλλά και υποστήριξης / αναβάθμισης της παρουσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα εντεταλμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και παρέμβασης προς την κυπριακή κυβέρνηση και τη Γ.Δ ΕΠΣΑ ( Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) για τον προσανατολισμό ευρωπαϊκών πόρων σε ανάγκες της Αυτοδιοίκησης.

 • Η Ακαδημία θα μπορούσε -και μάλιστα άμεσα, προκειμένου να μη χαθούν ευκαιρίες- να λειτουργήσει ως Τεχνικός Σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης σε θέματα διεκδίκησης πόρων και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 • Το νέο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-20120 είναι πολύ διαφορετικό στη φιλοσοφία του και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της «έξυπνης εξειδίκευσης», της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, ενδεχομένως θα ήταν καθοριστική η ύπαρξη ενός φορέα που με γνώμονα την αξιοποίηση, κι όχι απλώς την απορρόφηση κονδυλίων, θα ασχολείται είτε για λογαριασμό του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, είτε για ομάδες, ή και μεμονωμένους από τις Τοπικές Αρχές με τους βασικούς άξονες ενεργειών των συγχρηματοδοτούμενων έργων: προγραμματισμός, ωρίμανση και σχεδιασμός έργου, ένταξη, εσωτερική ή και εξωτερική ανάθεση, παρακολούθηση υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και κλείσιμο έργου.

 • Συγχρόνως, θα εκπαιδεύει τα στελέχη των Τοπικών Αρχών ώστε να καταστούν επιχειρησιακά ικανά, στον εντοπισμό, ωρίμανση και υλοποίηση αντίστοιχων έργων αυτόνομα, για λογαριασμό των Τοπικών Αρχών στα οποία προΐστανται ή εργάζονται.

 • Να αποτελέσει η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον φορέα που για λογαριασμό της Αυτοδιοίκησης θα επεξεργαστεί ένα συνολικό και συνεκτικό σχέδιο στρατηγικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της